CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje ogólne o projekcie

Projekt realizowany był od 20 lipca 2009r. do 30 czerwca 2011r. Partnerami projektu byli CKU w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKU w Grudziądzu, CKU nr 2 we Włocławku, CKU w Żninie, Zespół Szkół CKU w Gronowie i Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu było umożliwienie kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również grupy wiekowej 45+ z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych, a także wsparcie tych osób usługami doradczymi w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego (tradycyjne lub mieszane z e- learningiem), w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Udział w projekcie dał możliwość uzyskania formalnego wykształcenia średniego lub zdobycia kwalifikacji zawodowych. Projekt poprzez poprawę jakości kapitału ludzkiego zwiększył spójność społeczną i inwestycje w kapitał ludzki w zakresie edukacji i poprawy kwalifikacji.

 

Projekt obejmował następujące działania:

  • Zajęcia w systemie zaocznym w: 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym i  Szkole Policealnej na kierunku technik prac biurowych.
  • Przygotowanie kursów e-learningowych dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
  • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem internetowej platformy Moodle.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe.

Zajęcia edukacyjne odbywały się:

  • dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego - w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem.
  • dla Szkoły Policealnej - w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku oraz w Zespole Szkół im. W. Reymonta w Chodczu.