CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

 

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

Dofinasowanie 1 648 068,00 zł.

 

Realizatorzy projektu:

Partner Wiodący Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działający przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszcz

Partner Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

1. kompetencje cyfrowe (TIK)

2. kompetencje matematyczno - przyrodnicze

3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych

4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

a)      pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);

b)      pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP);

c)      pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);

d)      nauczyciele będących doradcami metodycznymi;

e)      indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 70 h szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 h szkoleń  e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 h doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnik/czkę;
 • sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne, metodyczne,
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 m-cy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r.

 

Osoby do kontaktu:

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego: 

Aneta Pierzchała – Tolak,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel. 606398203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy: Natalia Mikołajczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie: Agnieszka Korowaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 725 302 316 fax 91 487 185 22

 

 

 

Biuro projektu

BYDGOSZCZ

Partner Wiodący - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 606398203          

 

WŁOCŁAWEK

Partner – Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

 

ul. Nowomiejska 25,

87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt. w godzinach  9.00-15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: .: 54 2329950      

SZCZECIN

Centrum Szkoleniowe FRDL Szczecin

 

ul. Kolumba 86; 70-035 Szczecin

czynne w dniach pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

TYLKO REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

tel.: 725 302 316        

 

 

 

Dokumentacja rekrutacyjna do ściągnięcia – pdf i wersja edytowalna:

 

Regulamin rekrutacji

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ A

             

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie CZĘŚĆ B

             

 

Deklaracja udziału w projekcie

              

Wypełnione formularze i deklarację należy składać w pierwszym terminie rekrutacji, tj. do 15tego grudnia 2018 r. do biura projektu wybranego przez kandydata/tkę – wersja tradycyjna papierowa lub wersja elektroniczna – skan dokumentacji z podpisami na adresy skrzynki pocztowej wybranego biura projektu.

Zapraszamy do udziału!!!

Bydgoszcz, 8 listopada 2018 r.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7016/MEN/2019

 

w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

dotyczące wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych (przerwa kawowa plus obiad) na terenie Miasta Bydgoszcz, na terenie Miasta Ciechanów, na terenie Miasta Włocławek, na terenie Miasta Toruń, na terenie Miasta Maków Mazowiecki, na terenie Miasta Brodnica. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spotkania dla max 30 osób – traktowanych jako 1 grupa szkoleniowa, dla których zorganizowane zostaną szkolenia, każde trwające 1 dzień – 6h do max 9h zegarowych. W poszczególnych lokalizacjach zorganizowanych zostanie nie mniej niż 2 spotkania szkoleniowe w terminie od września 2019 do maja 2020 roku – harmonogram zostanie ustalony po wyborze miejsc szkoleniowych.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

I.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 11.09.2019 r. do godz. 14.00 wersja papierowa lub do godz. 23:59 wersja elektroniczna (skan dokumentów).

II.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa  Biuro projektu: 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85- 059 Bydgoszcz.


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w ogłoszeniu umieszczonym w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1204190

 

Ogłoszenie:

             

Zapytanie ofertowe:

             

Załącznik 1-3:

             

Załącznik 4:

             

 


 

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

przystępujemy do realizacji zadania Doradztwo dla uczestników projektu tj. pracowników systemu wspomagania szkoły – Trenerów wspomagania w oświacie.

Planujemy zatrudnić 10 doradców – każdy z nich będzie opiekował się 1 z 10 grup szkoleniowych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w ogłoszeniu umieszczonym w bazie konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193598#

 

Zapraszamy do składania ofert.

Termin upływa 15 lipca 2019 r. o godz. 10.00

 


 

Ogłoszenie o naborze trener/szkoleniowiec

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191408

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
1. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

 


 

 

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,

         W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” przystępujemy do realizacji usługi „animacja sieci samokształcenia i współpracy”.

          Do realizacji jest animacja 7 sieci współpracy i samokształcenia, gdzie 1 m-c animacji to 6h pracy zdalnej w okresie lipiec 2019 r. -czerwiec 2020. Dla jednej sieci animator zobowiązany jest zrealizować 54h. Prosimy o wycenę 1h pracy zdalnej brutto.

Termin upływa 20 czerwca br.

 

ZAŁĄCZNIK

 


 

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

         W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” przystępujemy do realizacji usługi spotkanie eksperckie w ramach sieci samokształcenia i współpracy.         

Prosimy o wycenę 1h pracy zdalnej brutto.

Termin upływa 20 czerwca br.

 

ZAŁĄCZNIK

 


 

 

 

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

 

maj-lipiec 2019

 

Włocławek

 

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

 

Zjazd 1: 24-26 maja 2019 roku

 

Zjazd 2: 14-16 czerwca 2019 roku

 

Zjazd 3: 12-14 lipca 2019 roku

 

na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2019 - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Szkoła letnia we Włocławku – lipiec 2019

 

 

W dniach 15 – 19 lipca 2019 roku planujemy 
organizację szkoły letniej dla trenerów wspomagania.

 

  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1,2,3 etap edukacji;

 

  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1,2,3 etap edukacji;

 

  • kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;

 

Zapisy do 15 czerwca 2019 roku

 

5-cio dniowy intensywny kurs pozwoli w ramach jednego zjazdu przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności, które następnie w ramach praktyki projektowej będą szlifowane w placówkach oświatowych pod okiem doradcy.

Zapewniamy wysokiej klasy profesjonalistów prowadzących spotkanie, materiały szkoleniowe, nocleg i całodzienne wyżywienie.

Zapraszamy uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 


 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Toruniu
 

Obszary kompetencyjne:

1. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1 etap edukacji;

3. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Planowane terminy szkoleń:

Grupa Toruń: porozumiewanie się w językach obcych etap edukacji: 1,2,3

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 2: 21-23 maja 2019 roku

Zjazd 3: 4-6 czerwca 2019 roku

 

Grupa Toruń: Uczenie się – etap 1

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 7-9 maja 2019 roku

Zjazd 3: 20-22 maja 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 17-19 czerwca 2019 roku 

 

Grupa Toruń: Wspomaganie przedszkoli 

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

Zjazd 1: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 2: 24-26 maja 2019 roku

Zjazd 3: 14-16 czerwca 2019 roku

 

Rekrutacja do grup szkoleniowych w Bydgoszczy i we Włocławku
 

1. kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;

2. umiejętności porozumiewania się w językach obcych – 1,2,3 etap edukacji;

3. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1 i 2 etap edukacji;

 

Planowane terminy szkoleń:

Spotkania w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 24-26 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 8-10 maj 2019 roku

Zjazd 3: 22-24 maj 2019 roku

 

Spotkania w weekend (od godz. 13.00 w piątek) 

Zjazd 1: 26-28 kwietnia 2019 roku

Zjazd 2: 10-12 maja 2019 roku

Zjazd 3: 24-26 maja 2019 roku

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy w partnerstwie z Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Umowa o dofinasowanie nr POWR.02.10.00-00-7016/17-01

zostało uruchomione

postępowanie zgodne z PZP na wybór autorów scenariuszy szkoleń e-learningowych w projekcie oraz trenerów – moderatorów szkoleń e-learningowych i trenera ToT dla szkoleń  e-learningowych

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do regulaminu rekrutacji autorów scenariuszy i trenerów, w nieprzekraczalnym terminie 15 lutego 2019 roku (wersja elektroniczna lub papierowa).

 

Dyrektor CKZiU

Beata Pawłowska                                                                                          Włocławek, 06.02.2019r.

 

LINK DO STRONY BIP PLACÓWKI Z OGŁOSZENIEM KLIKNIJ 

 

Formularz ofertowy

              

Regulamin wyboru autorów scenariuszy i trenerów

              

Treść ogłoszenia

              


 

Aktualizacja terminów szkoleń z dnia 28.02.2019 r.

 

Bydgoszcz

Grupa: Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Szkolenia Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 09-11.04

 

Grupa: TIK

Poziom edukacyjny: 2

Szkolenia Typ B – w weekend

Zjazd nr 1: 15-17.03.2019

Zjazd nr 2: 29-31.03.2019

Zjazd nr 3: 12-15.04.2019

 

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie etap 2

Szkolenie Typ A – w tygodniu roboczym

Zjazd 1: 12-14.03

Zjazd 2: 26-28.03

Zjazd 3: 09-11.04

 

Ciechanów

Szkolenia Typ B – w weekend

Poziom edukacji: 3

Grupa: Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

Zjazd 1: 1-3.03.2019

Zjazd 2: 22-24.03.2019

Zjazd 3: 7-9.06.2019

 

Grupa: Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa

Zjazd 1: 15-17.03.2019

Zjazd 2: 29-31.03.2019

Zjazd 3: 14-16.06.2019