CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

PROJEKT "Kształcenie zawodowe"

 
Informacje o projekcie

 

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie- 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów z włocławskich szkół zawodowych oraz rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 
Główne działania w projekcie to rozwój kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych - prowadzenie kursów ukierunkowanych na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.
 
Grupa docelowa uczniów 48 osób z szkół zawodowych Włocławka.3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 września 2020 do dnia 30 listopada 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego we Włocławku ul. Ogniowa 2.

 

Numer Projektu

RPKP.10.02.03-04-0048/19

 

Dofinansowanie Projektu z UE: 449 447,50 zł