CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Dokumenty RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Dane do kontaktu:

  • nr telefonu: 54 232 99 50;
  • nr telefonu fax: 54 232 99 57;
  • listownie na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek;
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest Pani Jadwiga Olejniczak.

Dane do kontaktu:

  • Nr telefonu: 54 427 01 58
  • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na  adres:  Centrum  Usług  Wspólnych  Placówek  Oświatowych,    Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.

3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podania Pani/Pana   danych  wymaga  ustawa,  na  podstawie  której  działa  Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


 Klauzula informacyjna - Pliki cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 427 01 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

1) rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

2) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.. 6 ust.1 li. c RODO);

4) pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

5) realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zdania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentacji archiwalnej.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

b) prawo do sprostowania swoich danych,

c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Administrator Danych Osobowych