CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Szkoły dla dorosłych

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Dla każdego, kto:

- chce zdobyć wykształcenie średnie

- szuka pracy i chce zwiększyć swoje szanse na jej znalezienie lub zmianę

- nie chce płacić za naukę – nauka jest całkowicie bezpłatna

 

Prowadzimy zapisy do klasy:

- pierwszej – jeżeli ukończyłeś gimnazjum lub 8-klasową szkołę podstawową

- drugiej – jeżeli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową

 

W Liceum możesz uczyć się:

- zaocznie – zajęcia w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie

- wieczorowo – zajęcia 3 razy w tygodniu, popołudniami

 

W trakcie nauki w Liceum możesz skorzystać z:

- bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdobyć wymarzony zawód oraz dyplom technika

- kursów przygotowujących do matury

 

 

Szkoły Policealne

 

Dla każdego, kto: 

posiada wykształcenie średnie - nie wymagamy matury 

- chce zdobyć nowy zawód i uzyskać dyplom zawodowy 

- szuka pracy i chce zwiększyć swoje szanse na jej znalezienie lub zmianę

- nie chce płacić za naukę – nauka jest całkowicie bezpłatna

 

Kierunek kształcenia

Tryb nauczania

Okres nauki

Technik usług kosmetycznych

wieczorowy

lub zaoczny

 2 lata

Opiekunka dziecięca

wieczorowy

lub zaoczny

 2 lata

Technik masażysta

wieczorowy

2 lata

Opiekun medyczny

zaoczny

1 rok

Terapeuta zajęciowy

wieczorowy

lub dzienny

2 lata

Opiekunka środowiskowa

zaoczny

1 rok

Opiekun osoby starszej

zaoczny

2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej

zaoczny

2 lata

Technik geodeta

zaoczny

2 lata

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

zaoczny

2 lata

Technik informatyk

zaoczny

2 lata

Technik archiwista

zaoczny

2 lata

Technik BHP

zaoczny

1,5 roku

Technik administracji

zaoczny

2 lata

Technik rachunkowości

zaoczny

2 lata

Florysta

zaoczny

1 rok

 

 

 Technik usług kosmetycznych

 

Tryb nauczania: wieczorowy lub zaoczny 

Okres nauki: 2 lata 

Program nauczania: podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy i ciała, działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym. 

Perspektywy pracy: salony kosmetyczne, studia stylizacji i wizażu, salony odnowy biologicznej. Absolwent tego kierunku może także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić np. mobilne usługi kosmetyczne.

 

 

Opiekunka dziecięca

 

Tryb nauczania: wieczorowy lub zaoczny

Okres nauki: 2 lata 

Program nauczania: planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych, wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Perspektywy pracy: żłobki, przedszkola, kluby dziecięce, agencje niań, domy małego dziecka, sanatoria, dziecięce oddziały szpitalne, placówki opiekuńczo – wychowawcze. Absolwent tego kierunku może także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić indywidualną opiekę nad dzieckiem w jego środowisku rodzinnym.

 

 

Technik masażysta

 

Tryb nauczania: wieczorowy

Okres nauki: 2 lata 

Program nauczania: zagadnienia z anatomii, fizjologii i fizjoterapii, a także teoretyczne, praktyczne i kliniczne zagadnienia dotyczące masażu, metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Perspektywy pracy: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu, jako masażysta sportowy. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie masażu i rehabilitacji. 

 

 

Opiekun medyczny

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 1 rok

Program nauczania: opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, język migowy, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

Perspektywy pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Absolwent tego kierunku może także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta. Kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny są jednymi z najczęściej poszukiwanych przez zagranicznych pracodawców. 

 

 

Terapeuta zajęciowy

 

Tryb nauczania: wieczorowy lub dzienny 

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii oraz anatomii i fizjologii, a także nauka w pracowniach terapii zajęciowych. Słuchacze szkoły nauczą się rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego oraz planować indywidualną i grupową terapię zajęciową.

Perspektywy pracy: świetlice terapeutyczne, zakłady opiekuńczo –lecznicze, szkoły specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady i domy pomocy społecznej, oddziały psychiatryczne, poradnie psychologiczne, hospicja, oddziały szpitalne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

 

 

Opiekunka środowiskowa

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 1 rok

Program nauczania: podstawy psychologii i socjologii, teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka, organizacja opieki środowiskowej, język migowy, opieka i pielęgnacja człowieka, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych.

Perspektywy pracy: ośrodki pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo - lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki szkolno wychowawcze dla niesłyszących, szkoły. Absolwent tego kierunku może także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta.

 

 

Opiekun osoby starszej

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, metodyka pracy opiekuńczej, język migowy, umiejętności opiekuńcze, aktywizacja społeczna, organizacja wsparcia dla osoby starszej.

Perspektywy pracy: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, organizacje pozarządowe, środowisko zamieszkania osoby starszej. Absolwent tego kierunku może także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić indywidualną opiekę w domu pacjenta.

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: podstawy organizacji domu pomocy społecznej, bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, usługi opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, usługi wspierające.

Perspektywy pracy: domy małego dziecka, hospicja, domy pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, środowiskowe domy samopomocy, oddziały rehabilitacji w szpitalu, szkoły.

 

 

Technik geodeta

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami, prawo w geodezji, działalność gospodarcza w geodezji, terenowe ćwiczenia geodezyjne, prace obliczeniowe i kartograficzne, rysunek geodezyjny.

Perspektywy pracy: zakłady geodezyjne, szkoły geodezji, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jednostki organizacyjne administracji geodezyjno-kartograficznej. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie geodezji.

 

 

Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montaż i demontaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowanie prac urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Perspektywy pracy: firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, elektrownie, organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

 

Technik informatyk

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: obejmuje zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Słuchacze szkoły nauczą się wszystkiego, co konieczne na temat witryn i aplikacji internetowych oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi.

Perspektywy pracy: firmy informatyczne, działy IT firm i instytucji publicznych, urzędy, biura. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą, tworzyć strony i aplikacje internetowe - pracując zdalnie, bez wychodzenia z domu. 

 

 

Technik archiwista

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: podstawy archiwistyki, metody pracy w archiwum zakładowym, prawo archiwalne, prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych.

Perspektywy pracy: sądy, archiwapaństwowe i prywatne, urzędy.

 

Technik BHP

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 1,5 roku

Program nauczania: zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Perspektywy pracy: pracownik ds. BHP w firmach i instytucjach publicznych. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji.

 

Technik administracji

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, podstawy finansów publicznych, techniki pracy biurowej, a także podstawy przedsiębiorczości.

Perspektywy pracy: urzędy administracji państwowej i samorządowej, pozostałe urzędy, biura, sekretariaty, punkty obsługi klienta.

 

 

Technik rachunkowości

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 2 lata

Program nauczania: zagadnienia związane z rachunkowością, jak i dokumentacją oraz wynagrodzeniami. Wśród omawianych zagadnień jest także tematyka prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami.

Perspektywy pracy: w działach księgowych firm i instytucji publicznych, w biurach rachunkowych, w urzędach skarbowych i urzędach samorządowych. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości. 

 

 

Florysta

 

Tryb nauczania: zaoczny

Okres nauki: 1 rok

Program nauczania: obejmuje zagadnienia związane z samą florystyką takie, jak znajomość roślin i wykonywanie kompozycji florystycznych oraz zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości.

Perspektywy pracy: kwiaciarnie, pracownie florystyczne. Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonując zlecenia dekoracji i aranżacji florystycznej przy organizacji imprez, ślubów i innych uroczystości.