CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kronika wydarzeń

Uroczyste zakończenie nauki klas policealnych

 

W dniu 24 czerwca 2016r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki dwóch klas Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4: I A SP w zawodzie Opiekun medyczny oraz II SP w zawodzie Opiekunka dziecięca.

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z Wami z niecierpliwością, ale i przekonaniem o Waszych sukcesach czekamy na sierpniowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ


 

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”

 

W dniu 15czerwca 2016 roku  o godzinie 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili honorowi goście, m.in.: przedstawiciele włocławskiej delegatury Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół oraz właściciele zakładów pracy. Gościem specjalnym był Paweł Matejak – członek zarządu firmy Abplanalp z Warszawy. W uroczystości wzięli udział także rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, pani Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawiła ideę i zarys historyczny konkursu. Podkreśliła jak ważne jest dzisiaj propagowanie szkolnictwa zawodowego, a tym samym nagradzanie tych, którzy w danym fachu są najlepsi już w okresie szkolnym.

- Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego. W naszym konkursie, co jest bardzo optymistyczne, liczba laureatów z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Priorytetem dla nas jest wspieranie uczniów i absolwentów, którzy odznaczają się fachowością w danej dziedzinie już na etapie szkolnym. Takie przedsięwzięcia jak ten konkurs krzewi w młodych ludziach zapał do samorealizacji – mówiła Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku.

Głos zabrał pan dr inż. Adam Rejmak, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, podkreślając ważną rolę szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego we Włocławku.

Nagrodzeni i docenieni zostali tego dnia najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim postępów w nauce przedmiotów zawodowych, frekwencji na zajęciach praktycznych  oraz postawy jaką  uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu. Rodzice absolwentów i laureatów konkursu otrzymali listy gratulacyjne.

W czasie uroczystego finału rozdano:

 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu dla:
  • Piotra Pączkowskiego  w zawodzie elektromechanik,
  • Huberta Lewandowskiego  w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
  • Eryka Gładyszewskiego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • 62 dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego  i mechanicznego,
 • 8 nagród i dyplomów dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego,
 • 25 dyplomów za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2015/2016,
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów.

Podczas tegorocznej gali pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp w Warszawie wręczył certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS. 

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

"Najlepszy uczeń" w CKZiU we Włocławku

15 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU przy ul. Ogniowej 2 odbędzie się finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”, organizowany co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych w zawodzie uczniów i absolwentów z działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego, którzy odznaczają się wysokimi ocenami i wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Listy gratulacyjne oraz dyplomy zostaną wręczone także rodzicom wytypowanych absolwentów i najlepszym uczniom w zawodzie z pozostałych klas realizujących zajęcia praktyczne w CKZiU na zajęciach praktycznych w roku szkolnym 2015/2016.

- Organizowanie konkursu mobilizuje młodzież do wytężonej pracy i wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w ciągu całego roku szkolnego. Ma również na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego – mówi Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Aby uczeń został wytypowany do nagrody musi uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych, systematycznie uczęszczać na zajęcia, a także wyróżniać się kulturą osobistą.

Będzie to z kolei już 10. edycja konkursu. Pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2006/2007. Dbając o wysoką rangę konkursu na uroczysty finał zaproszeni zostali przedstawiciele włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Miasta, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, uczelni wyższych oraz właściciele regionalnych przedsiębiorstw, aby zwrócić ich uwagę na potencjalnych przyszłych, dobrze wykształconych w zawodzie pracowników. W czasie uroczystości Pan Paweł Matejak, Członek Zarządu Abplanalp wręczy certyfikaty pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

 


 

40 lat CKZiU oraz 10 lat WUTW !

 

20 maja 2016 roku w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku miała miejsce uroczystość związana z obchodami jubileuszowymi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość pięknym przemówieniem rozpoczęła Pani Kinga Twardzik, Dyrektor CKZiU, a galę poprowadził Pan dr Miłosz Kłobukowski, nauczyciel języka polskiego z III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Wspominano wcześniejszych dyrektorów oraz siedziby, przedstawiono historię rozkwitu oraz teraźniejszą pozycję „Centrum” w mieście i regionie.

W trakcie spotkania wręczono medale i dyplomy osobom zasłużonym dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Biura Poselskiego dr Joanny Borowiak, Urzędu Miasta Włocławek, prezesi spółek miejskich, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół i współpracownicy „Centrum” oraz studenci i absolwenci WUTW.

Uroczystość uświetniły występy grupy wokalnej WUTW, grupy tanecznej i orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych oraz wykład w języku angielskim Pani Barbary Kopaczewskiej, studentki WUTW. Na ręce Pani Dyrektor zostały przekazane wzruszające listy gratulacyjne oraz podziękowania od zaprzyjaźnionych instytucji. W holu teatralnym swoje banery i stoiska wystawiły Centrum Kształcenia Praktycznego, a także koło robótek ręcznych. Wystawiono tam także kroniki, które umożliwiły gościom, pracownikom CKZiU oraz Seniorom sentymentalną podróż w przeszłość…

 

List gratulacyjny Prezydenta Miasta Włocławek

List gratulacyjny Rektora KSW

List gratulacyjny Posłanki Joanny Borowiak cz1.

List gratulacyjny Posłanki Joanny Borowiak cz2.

List gratulacyjny Kuratorium Oświaty

List gratulacyjny Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

List gratulacyjny Centrum Kultury Browar B

List gratulacyjny Zespołu Szkół nr 4

 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

KOLEJNY SUKCES CKZiU WE WŁOCŁAWKU – AKREDYTACJA DLA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

4 kwietnia Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty wydał decyzję o przyznaniu akredytacji dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Akredytację przyznaje  kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu oceny  działalności danej placówki przez powołany przez kuratora oświaty zespół. 
Kurator oświaty przyznaje placówce doskonalenia akredytację, jeżeli na podstawie pozytywnej oceny jej działalności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia następujące warunki: zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną. 


- Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż doradcy metodyczni, zatrudniani eksperci i pracownicy ODN zapewniają wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli – mówi Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – Cieszy mnie niezmiernie, że tak niewielki zespół odniósł tak duży sukces. Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych we Włocławku i okolicach.

 


 

CKZiU - Innowacyjna Szkoła Zawodowa 2016

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zdobyło tytuł Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy. Podczas udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „ Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miało do wykonania 10 zadań, które były oceniane przez jury punktowo w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu „ Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” było uzyskanie co najmniej 80 punktów. Placówce udało się uzyskać maksymalną liczbę punktów . Konkurs realizowany był od października 2015r. do kwietnia 2016r.

 Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia Centrum zorganizowało szereg konkursów m.in.: „Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?”, „Artysta- praktyk, czyli moje umiejętności zawodowe”, „Moja wymarzona praca”, „ Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? ”, które skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek.  Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbył się cykl spotkań dla uczniów z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno- społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Oprócz tego młodzież kształcąca się w Centrum miała możliwość spotkania się z lokalnymi pracodawcami, aby dowiedzieć się jak funkcjonuje obecny rynek pracy, jak sprostać jego wymaganiom oraz jak podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by w przyszłości wykonywać pracę swoich marzeń.

Centrum zorganizowało również szereg wycieczek przedmiotowo szkoleniowych dla młodzieży m.in. na targi Agro Show, na pokazy firmy Husqvarna, do firmy „Budizol” oraz „Włocławskiego stopnia  wodnego”.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

CKZiU we Włocławku na Targach Szkół Pracy i Rzemiosła

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zaprezentowało swoją szeroką ofertę edukacyjną podczas Targów Szkół Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w dniach 5-6 kwietnia 2016r. w Hali Mistrzów we Włocławku.

Na naszym stoisku - tłumnie odwiedzanym przez zwiedzających - swoją ofertę zaprezentowały Szkoły dla Dorosłych i Młodzieży: Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoły Policealne dla Dorosłych i Młodzieży. Słuchacze kierunku Szkoły Policealnej „Opiekun medyczny” wykonywali bezpłatne pomiary glukozy oraz ciśnienia tętniczego, z których skorzystało wielu uczestników Targów. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się lekcje akupresury dłoni oraz masaż relaksacyjny twarzy wykonywany przez wykładowców i słuchaczy kierunku Szkoły Policealnej „Technik masażysta”.

We współpracy ze Studiem Fryzur i Urody IMAGE we Włocławku zaprezentowaliśmy kierunek Szkoły Policealnej „Technik usług kosmetycznych”. Dzięki uprzejmości Studia IMAGE uczestnicy Targów mogli skorzystać z bezpłatnych profesjonalnych zabiegów kosmetycznych.

Młodzież ucząca się w Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowała między innymi zasady murowania oraz tynkowania. Uczniowie kształcący się w zawodzie „Technik budownictwa ogólnego” zachęcali uczestników Targów do spróbowania swoich sił w wykonywaniu tynków japońskich oraz tynków mineralnych. Uczniowie CKP zaprezentowali również meble wykonane własnoręcznie ze skrzynek i europalet, co cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających. We współpracy z firmą Instal Projekt młodzież ucząca się w zawodzie „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” przeprowadziła pokaz zgrzewania rur. Można było także zapoznać się z produktami firmy Instal Projekt.

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, które zaprezentowały swoją ofertę na naszym stanowisku podczas Targów: Studio Fryzur i Urody IMAGE, Instal Projekt, MS-BUD, Pałac Bursztynowy.

 

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ

 

Oferta Studia IMAGE       NR 1        NR 2

 


 

Finał konkursu "Najciekawsza praca elektroniczna” – siódma edycja

W dniu 31 marca 2016 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego Centrum CKZiU odbył się finał konkursu "Najciekawsza praca elektroniczna” – siódma edycja, którego pomysłodawcą i koordynatorem była Aneta Politańska. Patronatem medialnym konkurs objęła Włocławska Telewizja Informacyjna CW24TV oraz Gazeta Pomorska.

            Jury konkursu wytypowało następujących laureatów:

 • I miejsce  - Damian Kowalewski - uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych za pracę
  pt. „Drukarka 3D”,
 • II miejsce – Kamil Olszewski i Jakub Kowalewski - uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych  za pracę pt. „Willa elektronika”,
 • III miejsce – Natalia Kryska - uczennica Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 4 im. K. K.  Baczyńskiego za pracę pt. „Elektroniczna ruletka”,
 • Wyróżnienie – Damian Lasecki - uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych za pracę
  pt. „Termometr cyfrowy”,
 • Wyróżnienie – Krystian Krygier i Marcin Lewandowski - uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych za pracę pt. „Przenośna latarka LED” .

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła pani dr Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych, która wręczyła dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu. Na zakończenie konkursu  przybyła również Jolanta Kaczmarek - inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych, Sławomir Wiśniewski - wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Piotr Człapiński - dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych, nauczyciele: Tadeusz Chojecki z Zespołu Szkół Elektrycznych, Marian Stolarek z Zespołu Szkół Technicznych oraz  Józef Kozłowski z Zespołu Szkół Budowlanych.

Zakup wartościowych i przydatnych nagród rzeczowych dla zwycięzców przez organizatora konkursu CKZiU możliwy był dzięki własnym środkom finansowym, jak również sponsorom:

 • WIKA Polska,
 • PAKT Electronics,
 • Hurtownia elektrotechniczna „EL-MAK”.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ