CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

„Bezpieczna i przyjazna szkoła, czyli o praktycznej profilaktyce agresji”

16 listopada br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbyła się konferencja na temat: „Bezpieczna i przyjazna szkoła, czyli o praktycznej profilaktyce agresji”.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców,
pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą wszystkich etapów edukacyjnych. Udział w niej wzięło 50 nauczycieli z Włocławka i okolic. Zaproszonymi ekspertami byli prof. dr hab. Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.  Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, których tematyka dotyczyła przeciwdziałaniu przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym również przeciwdziałaniu cyberprzemocy, oraz dr Piotr Plichta – pedagog specjalny,  wykładowca  na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediator sądowy, kierownik i członek zespołów badawczych realizujących granty krajowe i zagraniczne. Zainteresowania naukowe związane m.in. ze stresem i wypaleniem zawodowym  w profesjach pomocowych, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem używania nowych mediów przez tę grupę osób. Autor i współautor około 50 artykułów i rozdziałów w monografiach zwartych, współautor książki „Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik”.

Program konferencji obejmował część plenarną, podczas której poruszane były zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej. Dr Jacek Pyżalski dokonał analizy zjawiska bullyingu oraz procesu jaki następuje podczas jego występowania. Bardzo cenne okazały się przykłady zachowań, sytuacji które mogą sprzyjać wystąpieniu zjawiska nękania wśród dzieci i młodzieży podawane przez dr Pyżalskiego. Wnioski płynące z części plenarnej dotyczą przede wszystkim konieczności posiadania przez nauczycieli jeszcze większej wrażliwości na sygnały bullyingu, oraz zwrócenia uwagi na przemoc psychologiczną, która jest mniej widoczna niż ta fizyczna.

W drugiej części, która miała formę warsztatów, nauczyciele rozmawiali z ekspertami na dwa tematy:

I grupa – Nastolatki a przemoc rówieśnicza – co działa, a co nie działa w profilaktyce?

II grupa – Czy agresja rówieśnicza dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga specjalnych rozwiązań?

Nauczyciele podczas warsztatów poznali autorskie narzędzia opracowane przez ekspertów służące do poznania zespołu klasowego i rozpoznania relacji wewnątrzgrupowych o nazwie „Plebiscyt życzliwości”. Dokonano analizy możliwych wyników i omówiono możliwości praktycznego wykorzystania tych wyników na potrzeby pozytywnej profilaktyki wystąpienia procesu nękania.

Wnioskami płynącymi z konferencji jest konieczność budowania relacji uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń i nauczyciel – rodzic. Bullying jest procesem – trzeba go znać, żeby wiedzieć jak działać skutecznie i jak działać aby nie zaszkodzić.

Nauczyciele wyrażali duże zadowolenie z konferencji i z tego, że mieli możliwość rozmawiania na trudne tematy, ale podkreślali również to iż dostali gotowe, praktyczne rozwiązania do zastosowania w codziennych sytuacjach. Wyrazili również potrzebę zorganizowania kolejnych warsztatów na ten temat.

 

 Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ