CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych


w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku


 od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

 

Dyrekcja Placówki informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 23 października 2020r. wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane są zdalnie.

  • Kształcenie zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim  z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
  • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
  • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od poniedziałku 26.10.20 wracamy w szkołach kształcących w formie stacjonarnej (wieczorowych)  do planu lekcji obowiązującego do 19 października. Plan jest dostępny na stronie internetowej CKZiU.

 


 

Komunikat dla szkoły branżowej

 

Zajęcia zawodowe dla Szkoły Branżowej zaczynają się 9 października


zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładce:

 

Dla Słuchaczy - Harmonogramy i plany zajęć - Szkoła branżowa - kształcenie zawodowe

 

KLIKNIJ

 


 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

 

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Słuchaczy Szkół Policealnych kończących naukę w roku szkolny 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminów. 

W załącznikach:

  1. Komunikaty dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego w 2021 roku.
  2. Informatory zawierające informacje o przebiegu egzaminu i przykładowe zadania egzaminacyjne.

 

  podstawa 2012

  podstawa 2017

  podstawa 2019

  informator technik usług kosmetycznych

  informator terapeuta zajęciowy

 


 

Deklaracja - egzamin zawodowy

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zima 2021 upływa w dniu 11 września.

 


 

Opiekun Medyczny egzamin zawodowy

Egzamin pisemny

 20.08 2020r. o godzinie10:00 (grupa 1) i 12:30 (grupa 2) w pracowni komputerowej CKZiU. Egzamin będzie przebiegał w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania maseczki i rękawiczek .  Na egzamin przychodzimy pół godziny wcześniej.

Egzamin praktyczny

24.08.2020r.

- godzina 11:00

- godzina 14:00

- godzina 17:00

 25.08.2020r.

- godzina 8:00

- godzina 11:00

Na egzaminie praktycznym obowiązują wszystkie zasady związane z reżimem sanitarnym. Przypominamy o obowiązkowym stroju oraz maseczkach lub przyłbicach. Harmonogram imienny słuchacze otrzymali na wskazane adresy email.

Próbne uruchomienie systemu w pracowni komputerowej:


 17.08.2020r.- w godzinach:  Grupa 1 -  9:00-10:00, Grupa 2 -  11:00-12:00.

18.08.2020r. - w godzinach:  Grupa 1 -  12:00-13:00, Grupa 2 -  13:00-14:00.

 

Celem próbnego uruchomienia jest przetestowanie przez słuchaczy programu – wystarczy przyjść tylko raz.

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do części praktycznej egzaminu prowadzone będą przez panią Magdalenę Rosłonowską w dniach 13.08 i 18.08 w godzinach 15:00-19:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Rosłonowską w celu ustalenia harmonogramu.

 


 

KOMUNIKAT - egzaminy


 

Komunikat dla słuchaczy Szkół dla Dorosły – sesja egzaminacyjna.

 

Egzaminy w sesji letniej roku szkolnego 2019/2020 będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

Wyjątek stanowią egzaminy z zajęć praktycznych w Szkołach Policealnych w zawodach „Opiekun medyczny” i „Kosmetyczka” – egzaminy zostaną przeprowadzone w pracowniach CKZiU. Harmonogram dostępny na stronie CKZiU.


W sprawie egzaminów prosimy kontaktować się z nauczycielami przedmiotów.

 


 

UWAGA - harmonogramy sesji

  
Prosimy słuchaczy o zapoznanie się z harmonogramami egzaminów:

1. harmonogram egzaminów  - szkoły stacjonarne

2. harmonogram egzaminów - szkoły zaoczne