CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Na platformie edukacyjnej MS Teams będą umieszczone zgodnie z harmonogramem CKE arkusze egzaminacyjne. Rozwiązane arkusze prosimy przesyłać do nauczycieli przedmiotu w terminie określonym przez nauczycieli.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Zarządzenie 3/2021 Dyrektora CKZiU wprowadza się nowy wykaz dni wolnych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 to:

4,5,6,7 maja 2021r.

                                              4 czerwca 2021r.

                                                          22 czerwca 2021r.          

 


 

Nauka po feriach

Na podstawie Rozporządzenia MENiN z 13 stycznia 2021r., do 31 stycznia przedłużone zostało nauczanie zdalne w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Zatem od najbliższego poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021r. zajęcia teoretyczne w Szkole Policealnej i Szkole Branżowej oraz zajęcia ogólnokształcące w LO dla Dorosłych i Szkole Branżowej będą się odbywać za pomocą platformy MS Teams, natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie w pracowniach, według planu zajęć obowiązującego od dnia 7.12.2020 r.

 

 

 


 

 

Sesja egzaminacyjna


  • W szkołach zaocznych (przedmioty ogólnokształcące) w terminach 23-24.01 oraz 30-31.01 br.
  • W szkołach kształcących w systemie stacjonarnym (wieczorowym) w terminie 25-29.01 br.
Harmonogramy sesji egzaminacyjnej zostaną zamieszczone na stronie CKZiU w dniu 18 stycznia.
 
Dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie dodatkowo umieszczony harmonogram egzaminów z przedmiotów zawodowych.
 

UWAGA SŁUCHACZE TRZECICH KLAS I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

 

Proszę o stawienie się w sekretariacie szkoły w celu złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 – najpóźniej do dnia 7 lutego 2021r.

 

 

Druki nowych deklaracji do pobrania na stronie CKZiU.  Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją wypełniania deklaracji”.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2021 roku deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

DEKLARACJA

 


 

Komunikat - wieczorowe nauczanie

 

W szkołach kształcących się w systemie stacjonarnym (wieczorowych) od 7 grudnia br. ulega zmianie tygodniowy plan nauczania. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN część zajęć praktycznych będzie realizowana w pracowniach Centrum. Prosimy o zapoznanie się z planem.

W trakcie zajęć obowiązuje reżim sanitarny - dezynfekcja, dystans i maseczki.

 


 

NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

w sprawie zmian w organizacji zajęć dydaktycznych


w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku


 od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

 

Dyrekcja Placówki informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia 23 października 2020r. wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane są zdalnie.

  • Kształcenie zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim  z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
  • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
  • W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od poniedziałku 26.10.20 wracamy w szkołach kształcących w formie stacjonarnej (wieczorowych)  do planu lekcji obowiązującego do 19 października. Plan jest dostępny na stronie internetowej CKZiU.

 


 

Komunikat dla szkoły branżowej

 

Zajęcia zawodowe dla Szkoły Branżowej zaczynają się 9 października


zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładce:

 

Dla Słuchaczy - Harmonogramy i plany zajęć - Szkoła branżowa - kształcenie zawodowe

 

KLIKNIJ