CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Informacje dla Słuchaczy

Informacje dla maturzystów 2022

 


 

Komunikat dla słuchaczy szkoły branżowej

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy klasy I A (TPS) i I B (TB,TM)

Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór w sekretariacie szkoły
umów i dzienniczków praktyk na praktykę zawodową.

Jednocześnie przypominamy, że praktyka,  w wymiarze 70 godz.,
musi być odbyta do 01 czerwca 2022r. 
 

 


 

Odbiór certyfikatów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o odbiór certyfikatów z egzaminu zawodowego z sesji

1 styczeń – lipiec 2022r. w dniu 07 kwietnia 2022r.

 

 


 

KOMUNIKAT w sprawie egzaminów

 

KOMUNIKAT dla słuchaczy Szkoły Policealnej

i Branżowej Szkoły II Stopnia

 

 Bardzo prosimy słuchaczy o składanie deklaracji na poprawkowy egzamin zawodowy w sesji 2 czerwiec-lipiec 2022r. do dnia 07 kwietnia 2022r. (termin nieprzekraczalny). 

 

 


 

Ogłoszenie Dyrektora CKZiU

 
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku informuje, że od dnia 21 lutego 2022r. wszystkie zajęcia w szkołach kształcących w formach wieczorowej i zaocznej prowadzone są stacjonarnie zgodnie z nowym planem.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 


 

NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół  ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Szkoły kształcące w formie stacjonarnej (wieczorowej) – zajęcia zgodnie
    z planem w tygodniu 31.01.2022 - 04.02.2022 prowadzone będą przez platformę zdanego nauczania od 07.02.2022 zajęcia teoretyczne i część praktycznych przez platformę zdalnego nauczania pozostałe zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej w pracowniach Centrum. Plan z zaznaczonymi zajęciami stacjonarnymi zostanie umieszczony na stronie internetowej w przyszłym tygodniu.

Szkoły kształcące w formie zaocznej – zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz język angielski zawodowy do 27 lutego br. zdalne prze platformę TEAMS.  

 


 

KOMUNIKAT - WAŻNE !

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

 

  • Zajęcia dla Szkół Policealnych od 20 do 22 grudnia 2021r. będą prowadzone przez platformę zdalnego nauczania TEAMS zgodnie z planem lekcji.

 

  • Sesja egzaminacyjna dla Szkoły Branżowej II Stopnia 18-19 grudnia 2021r.
    w formie stacjonarnej, 8-9 stycznia 2022r. przez platformę zdalnego nauczania TEAMS.

 

  • Sesja egzaminacyjna dla Szkół Policealnych 03-05 stycznia 2022r. przez platformę zdalnego nauczania TEAMS zgodnie z harmonogramem egzaminów w szkołach wieczorowych, 10-13 stycznia 2022r. egzaminy
    w formie stacjonarnej.

 


 

Egzamin zawodowy styczeń 2022

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

i egzamin zawodowy
– sesja zima 2022

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (słuchacz, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Osoby zdające egzamin powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość,  maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz własne przybory pomocnicze zgodne z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022r.

 

2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań.

 

3. Na egzamin przychodzimy 30 minut przed jego rozpoczęciem.  

 

 

ZAŁACZNIKI:

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

Wykaz terminów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  - sesja zima 2022

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.