CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

CKZiU jedynym Włocławskim członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

      

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku jedynym włocławskim członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego z naszego miasta.

Zarząd Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na posiedzeniu w dniu 13 października podjął decyzję o przyjęciu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w poczet członków Klastra. Jest to jak dotąd jedyna instytucja z Włocławka, która dostąpiła tego wyróżnienia.

Centrum, jako placówka oświatowa, swą działalnością wpisuje się  w cel strategiczny działalności edukacyjnej BKP, czyli pozyskiwanie nowych kadr oraz podnoszenie kompetencji i wiedzy obecnych kadr członków Klastra. CKZiU – jako reprezentant BKP na lokalnym rynku – ma za zadanie promocję szkolnictwa zawodowego wśród włocławskich gimnazjalistów, poszerzanie i propagowanie współpracy z lokalnymi szkołami zawodowymi, technikami i uczelniami, kierowanie zainteresowań zawodowych uczniów w stronę zawodów technicznych, pogłębianie współpracy z uczelniami regionu w zakresie kształcenia w konkretnych kierunkach, inicjowanie i organizowanie we Włocławku seminariów, warsztatów i spotkań poświęconych szkolnictwu zawodowemu i branży firm skupionych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.

Jednocześnie, jako reprezentant Włocławka w Klastrze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będzie promować nasze miasto w regionie wśród firm i instytucji, także z kapitałem zagranicznym, organizować staże dla uczniów w tych firmach, brać udział w projektach, również o charakterze międzynarodowym oraz organizować wycieczki przedmiotowo – szkoleniowe dla włocławskich uczniów do firm współpracujących w ramach Klastra i na imprezy targowo – wystawiennicze przez te firmy organizowane. Dzięki temu będą oni mogli zapoznać się z najnowszymi technikami produkcji i rozwiązaniami technologicznymi, będą mieli dostęp do najnowszych publikacji branżowych, co sprzyjać będzie podniesieniu ich kompetencji i zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku pracy. CKZiU będzie także – dzięki członkowstwu w Klastrze – umożliwiać włocławskim uczniom nawiązanie współpracy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Tym formom działalności Centrum oraz współpracy z Klastrem poświęcone było czwartkowe spotkanie w Urzędzie Miasta Włocławek. Na zaproszenie dr Barbary Moraczewskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych gościł we Włocławku Piotr Wojciechowski, Dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. W spotkaniu wzięli udział także: Agnieszka Białopiotrowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego UM , Kinga Twardzik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Jacek Olszewski, Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dyrektor Piotr Wojciechowski przedstawił działalność Klastra i zaprezentował firmy, które wchodzą w poczet członków BKL z regionu, a także omówił zasady współpracy z Centrum. Podczas spotkania skupiono się głównie na tematyce promocji włocławskiego szkolnictwa zawodowego w regionie, stażach uczniowskich w firmach skupionych w ramach Klastra, udziale Centrum w projektach, a co za tym idzie, możliwości doposażenia pracowni dydaktycznych w CKZIU.