Deklaracja dostępności CKZ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we WłocławkuCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać: Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

Wioletta Rojkowska tel. 530-729-146Dostępność architektoniczna

Ogniowa 2

 
  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogniowej oraz boczne wejście od strony parkingu. Prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, piętra 1-3 i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego - Centrum Kształcenia Zawodowego

  

RAPORT