CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

BUDŻET OBYWATELSKI

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Zgłaszając projekty i głosując w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego można doprowadzić do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie.

 

Zachęcamy do głosowania na PROJEKT NR 41

„Nowomiejska bez barier”

 

Projekt zakłada budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ul. Nowomiejskiej. Zadanie to umożliwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Nowa infrastruktura drogowa dostosowana do obowiązujących norm będzie codziennie użytkowana przez wielu mieszkańców miasta. Projekt będzie miał wpływ na bezpieczeństwo osób poruszających się, a przede wszystkim przeciwdziała wykluczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo poprzez likwidacje barier architektonicznych.

 


 

KOMUNIKAT WOMP

 

Monika Szafrańska
Inspektor ds. administracyjnych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
87-800 Włocławek
ul. Wyszyńskiego 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.54 413-69-18
www.womp.wloclawek.pl

 


 

ANUCZANIE ZDALNE – ZMIANA PLANU!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem M i n i s t r a   E d u k a c j i  N ar o d o w e j z dnia 16 października 2020r. ulega zmianie organizacja zajęć edukacyjnych.

Proszę zapoznać się ze zmianami planu dla szkół w formie stacjonarnej i zaocznej.

 

 


 

NAUCZANIE ZDALNE !

Zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  od 17 października 2020r. w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone na platformie Moodle (zjazd 17-18 październik) oraz stopniowo przejdziemy na aplikację Teams.  Zajęcia teoretyczne  na platformie będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zajęcia praktyczne dla szkoły branżowej i szkół policealnych bez zmian w pracowniach zawodowych. Wszystkich słuchaczy prosimy o regularne logowanie się i aktywny udział w zajęciach. W przypadku problemów z logowaniem lub braku dostępu do platformy należy kontaktować się drogą elektroniczną z administratorem -  adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie z sekretariatem szkoły lub z wychowawcami klas.

 


 

KOMUNIKAT dla absolwentów

 

UWAGA !!  

 

 

Absolwenci Szkoły Policealnej Nr 4 z roku szkolnego 2019/2020 – opiekun medyczny

certyfikaty, dyplomy oraz suplementy będą do odbioru w sekretariacie szkoły

 

od dnia 19 października 2020r.

 

 

po uprzednim kontakcie telefonicznym  i ustaleniu dnia oraz godziny odbioru.

 

 


 

Platforma zdalnego nauczania

 

 

Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr 4

oraz uczniów Praktycznego Dokształcania w Zawodach

do nauki na platformie zdalnej 

 

PLATFORMA ZDALNA

 


 

Szkolenie dla pracowników CKZiU.

 

19 października 2020r o godzinie 15:45 odbędzie się szkolenie z zakresu korzystania w pracy zdalnej z oprogramowania Microsoft Teams.

Oprogramowanie Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype. Wspomaga prowadzenie lekcji, pracę w chmurze, obsługę programów multimedialnych. 

20 października w godzinach 9:00-11:00 w pracowni komputerowej przy ulicy Nowomiejskiej 25 Pan Sławek Szymański poprowadzi część warsztatową dla nauczycieli Szkół dla Dorosłych.

 


 

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 10:00

w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Ogniowej 2.

 


 

Kacperkowy Challange

 

Pracownicy włocławskiej oświaty włączają się do pomocy w walce o życie Kacperka.

 

 

 

Zdrowie każdego ucznia jest dla nas najważniejsze i dlatego organizujemy w dn. 11.08.2020 roku o godzinie 13:30 na boisku SP nr 5 przy ulicy Winieckiej 46 „Kacperkowy Challange”, na który serdecznie zapraszamy.

 

Chcesz wspomóc – zajrzyj

https://www.siepomaga.pl/kacper-teszner

 


 

Zajęcia praktyczne - komunikat !

 

SŁUCHACZE SZKÓŁ POLICEALNYCH 

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z wytycznymi MEN  słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Dla słuchaczy klas kończących zostały zaplanowane zajęcia praktyczne
w pracowniach CKZiU. Przed przystąpieniem do zajęć należy podpisać druk  „zgoda słuchacza na udział w zajęciach praktycznych”. Harmonogram zajęć dostępny na stronie CKZiU.

Praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

„1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust.1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1)uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688, 1570 i2020 oraz z2020r. poz.284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie  dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2019r. poz.1295 i2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4)uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia wdanym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia –przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1b.Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”

Klasy SP w zawodzie technik usług kosmetycznych od 25 maja br. rozpoczynają praktykę zawodową. Prosimy przed przystąpieniem do praktyk o dopełnienie wszystkich formalności w sekretariacie CKZiU.

Przypominamy o przestrzeganiu wszystkich zasad sanitarnych. Słuchacze muszą posiadać indywidualne środki ochrony (maseczki).

 


 

KOMUNIKAT - klasy maturalne

 

Drodzy Absolwenci III klas LO !

 

Możecie odbierać swoje świadectwa w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dnia oraz godziny odbioru.

Powyższa decyzja podyktowana jest obecną sytuacją, związaną z epidemią COVID-19, tj. zakazem zgromadzeń.

 

Pozdrawiamy

CKZiU

 


 

Komunikat - biblioteka