CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

ANUCZANIE ZDALNE – ZMIANA PLANU!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem M i n i s t r a   E d u k a c j i  N ar o d o w e j z dnia 16 października 2020r. ulega zmianie organizacja zajęć edukacyjnych.

Proszę zapoznać się ze zmianami planu dla szkół w formie stacjonarnej i zaocznej.