CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zajęcia praktyczne - komunikat !

 

SŁUCHACZE SZKÓŁ POLICEALNYCH 

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z wytycznymi MEN  słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Dla słuchaczy klas kończących zostały zaplanowane zajęcia praktyczne
w pracowniach CKZiU. Przed przystąpieniem do zajęć należy podpisać druk  „zgoda słuchacza na udział w zajęciach praktycznych”. Harmonogram zajęć dostępny na stronie CKZiU.

Praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

„1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust.1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1)uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688, 1570 i2020 oraz z2020r. poz.284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie  dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2019r. poz.1295 i2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4)uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia wdanym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia –przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1b.Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”

Klasy SP w zawodzie technik usług kosmetycznych od 25 maja br. rozpoczynają praktykę zawodową. Prosimy przed przystąpieniem do praktyk o dopełnienie wszystkich formalności w sekretariacie CKZiU.

Przypominamy o przestrzeganiu wszystkich zasad sanitarnych. Słuchacze muszą posiadać indywidualne środki ochrony (maseczki).