CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Możliwość uzyskania stypendium z tytułu podjęcia nauki z PUP

 

O stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych może ubiegać się bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych (nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych).

  • Przyznanie stypendium odbywa się na wniosek bezrobotnego.
  • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.
  • Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
  • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
  • Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia nauki przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Do wniosku załącza się:

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia,
  • oświadczenie,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku – ul. Kapitulna 24, p. 16 stanowisko nr 2 oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu.

 

Więcej informacji pod adresem:

http://pup-wloclawek.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85