CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Platforma zdalnego nauczania

 

 

Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr 4

oraz uczniów Praktycznego Dokształcania w Zawodach

do nauki na platformie zdalnej 

 

PLATFORMA ZDALNA

 


 

Zajęcia praktyczne - komunikat !

 

SŁUCHACZE SZKÓŁ POLICEALNYCH 

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z wytycznymi MEN  słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Dla słuchaczy klas kończących zostały zaplanowane zajęcia praktyczne
w pracowniach CKZiU. Przed przystąpieniem do zajęć należy podpisać druk  „zgoda słuchacza na udział w zajęciach praktycznych”. Harmonogram zajęć dostępny na stronie CKZiU.

Praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

„1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust.1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1)uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2019r. poz.688, 1570 i2020 oraz z2020r. poz.284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie  dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2019r. poz.1295 i2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3)uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4)uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia wdanym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia –przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1b.Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”

Klasy SP w zawodzie technik usług kosmetycznych od 25 maja br. rozpoczynają praktykę zawodową. Prosimy przed przystąpieniem do praktyk o dopełnienie wszystkich formalności w sekretariacie CKZiU.

Przypominamy o przestrzeganiu wszystkich zasad sanitarnych. Słuchacze muszą posiadać indywidualne środki ochrony (maseczki).

 


 

KOMUNIKAT - klasy maturalne

 

Drodzy Absolwenci III klas LO !

 

Możecie odbierać swoje świadectwa w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dnia oraz godziny odbioru.

Powyższa decyzja podyktowana jest obecną sytuacją, związaną z epidemią COVID-19, tj. zakazem zgromadzeń.

 

Pozdrawiamy

CKZiU

 


 

Komunikat - biblioteka

 


 

Informacja o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną informują o przeprowadzeniu próbnego egzaminu maturalnego w terminie 2-8 kwietnia 2020 r.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (PP)

 • język polski (PR)

 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

 • matematyka (PR)

 • filozofia (PR)

 • język łaciński (PR)

 • historia sztuki (PR)

 • historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)

 • wos (PR)

 • geografia (PR)

 • informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)

 • język litewski (PP)

 • język białoruski (PP)

 • język ukraiński (PP)

 • historia (PR)

 • język litewski (PR)

 • język białoruski (PR)

 • język ukraiński (PR)

 

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny

 

 


 

KOMUNIKAT - kwalifikacje w zawodzie

 

Osoby, które uzyskały negatywne wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie proszone są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020. Wypełnione deklaracje prosimy dostarczyć do sekretariatu CKZiU lub przesłać zeskanowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 marca 2020r. 

 

Deklaracje do pobrania
 
 
 

INFORMACJA

 

Dyżury konsultacyjne doradców metodycznych prowadzone będą przez pocztę elektroniczną. Pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 


 

KOMUNIKAT PILNE

 

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych bardzo prosimy o informację na adres sekretariatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czy ktoś z nauczycieli, pracowników lub pełnoletnich słuchaczy byłby skłonny w domu rodzinnym dziecka rodzica zatrudnionego w służbie zdrowia podjąć się w ramach wolontariatu opieki nad małoletnim.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 


 

KOMUNIKAT


 

CKZiU we Włocławku jako Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zdobyło tytuł Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy.

Podczas udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miało do wykonania 10 zadań, które były oceniane przez jury punktowo w skali od „1” do „10”.

Warunkiem otrzymania tytułu „ Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” było uzyskanie co najmniej 80 punktów. Placówce udało się uzyskać maksymalną liczbę punktów . Konkurs realizowany był od października 2015r. do kwietnia 2016r.

Czytaj DALEJ ...

 


 

CKZiU we Włocławku największym ośrodkiem egzaminacyjnym w regionie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku jest jednym z największych ośrodków egzaminacyjnych w regionie, przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej.

 

Posiadamy upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów w następujących kwalifikacjach:

 

A.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

B.05. – Montaż systemów suchej zabudowy

B.06. Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

B.07. – Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

B.08. – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09. – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.07. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08. – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

M.19. – Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

R.21. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

             krajobrazu

Z.04. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.11. – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Z.13. – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Przeprowadzamy egzaminy w sesji zimowej, letniej i jesiennej dla słuchaczy i absolwentów naszych szkół policealnych, uczniów odbywających u nas praktyczną naukę zawodu, słuchaczy i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz innych osób, skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Wraz z kolejnym rokiem szkolnym planujemy wystąpić o udzielenie upoważnień w nowych kwalifikacjach. 

 


 

Pracownia opiekunki dziecięcej

 

 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pracowni, w której realizowane są zajęcia dla słuchaczy Szkoły Policealnej na kierunku "Opiekunka dziecięca". 

W pracowni tej przeprowadzane są także egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ