KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ......Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.


Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.


Nr.
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Nazwa zawodu, w którym 
wyodrębniono daną kwalifikację
OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY
A.18. Prowadzenie sprzedaży Sprzedawca
A.18. Technik handlowiec
A.22. Prowadzenie działalności handlowej Technik handlowiec
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych Technik organizacji reklamy
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik organizacji reklamy
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista
A.36. Prowadzenie rachunkowości Technik ekonomista
OBSZAR BUDOWLANY
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
B.8. Technik urządzeń sanitarnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
B.9. Technik urządzeń sanitarnych
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych Technik urządzeń sanitarnych
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.6. Wykonanie robót malarsko - tapeciarskich
B.7. Wykonanie robót posadzkarsko - okładzinowych
B.15. Wykonanie robót ciesielskich Cieśla
A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stolarz
A.13. Technik technologii drewna
A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna Technik technologii drewna
B.16. Wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich Betoniarz - zbrojarz
B.16 Technik budownictwa
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Murarz - tynkarz
B.18. Technik budownictwa
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych Monter konstrukcji budowlanych
B.20. Technik budownictwa
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Technik budownictwa
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Technik budownictwa
OBSZAR MEDYCZNO - SPOŁECZNY
Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Asystent osoby niepełnosprawnej*
OBSZAR ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNY
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Technik elektryk
E.7. Elektryk
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Technik elektryk
E.8. Elektryk
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Technik elektryk
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Technik elektronik
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Technik elektronik
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Monter mechatronik
E.3. Technik mechatronik
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik
OBSZAR MECHANICZNY
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych
M.18. Elektromechanik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
M.12. Elektromechanik pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Technik mechanik
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator obrabiarek skrawających
M.19. Technik mechanik
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Ślusarz
M.20. Technik mechanik
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Technik mechanik
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu
OBSZAR TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNY
T.6. Sporządzanie potraw i napojów Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.6. Kucharz
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych Cukiernik
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich Piekarz
OBSZAR MEDYCZNO - SPOŁECZNY
Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Asystent osoby niepełnosprawnej*


* WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE