CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

CKZiU we Włocławku jako Innowacyjna Szkoła Zawodowa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zdobyło tytuł Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy.

Podczas udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miało do wykonania 10 zadań, które były oceniane przez jury punktowo w skali od „1” do „10”.

Warunkiem otrzymania tytułu „ Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” było uzyskanie co najmniej 80 punktów. Placówce udało się uzyskać maksymalną liczbę punktów . Konkurs realizowany był od października 2015r. do kwietnia 2016r.

Czytaj DALEJ ...

 


 

CKZiU we Włocławku największym ośrodkiem egzaminacyjnym w regionie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku jest jednym z największych ośrodków egzaminacyjnych w regionie, przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej.

 

Posiadamy upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów w następujących kwalifikacjach:

 

A.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

B.05. – Montaż systemów suchej zabudowy

B.06. Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

B.07. – Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

B.08. – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09. – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.07. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08. – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

M.19. – Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

R.21. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

             krajobrazu

Z.04. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.11. – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Z.13. – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Przeprowadzamy egzaminy w sesji zimowej, letniej i jesiennej dla słuchaczy i absolwentów naszych szkół policealnych, uczniów odbywających u nas praktyczną naukę zawodu, słuchaczy i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz innych osób, skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Wraz z kolejnym rokiem szkolnym planujemy wystąpić o udzielenie upoważnień w nowych kwalifikacjach. 

 


 

Pracownia opiekunki dziecięcej

 

 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pracowni, w której realizowane są zajęcia dla słuchaczy Szkoły Policealnej na kierunku "Opiekunka dziecięca". 

W pracowni tej przeprowadzane są także egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Możliwość uzyskania stypendium z tytułu podjęcia nauki z PUP

 

O stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych może ubiegać się bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych (nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych).

 • Przyznanie stypendium odbywa się na wniosek bezrobotnego.
 • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
 • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.
 • Stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
 • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
 • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 • Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia nauki przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Do wniosku załącza się:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia,
 • oświadczenie,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku – ul. Kapitulna 24, p. 16 stanowisko nr 2 oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu.

 

Więcej informacji pod adresem:

http://pup-wloclawek.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85

 


 

Spotkanie z doradcą zawodowym „Kompetencje personalno - społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”

 

17.11.2015 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25 o godz.9:00 odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym nt. „Kompetencje personalno- społeczne przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”.

Spotkanie poprowadził mgr Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas kończących edukację w tym roku szkolnym z Zespołu Szkół Budowlanych.

 

Czytaj DALEJ...

 


 

ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych

 

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany młodzieżowe” z sektora Młodzież.

 

Czytaj DALEJ...

 


 

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek.”

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespół Szkół Budowlanych w roku szkolnym 2015/2016 biorą udział w przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek pt. „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek.”  

 

 

Uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie w dniu 30.10.2015 sprzątnęli, oczyścili i ozdobili symbolicznym płomieniem opuszczone groby na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Uczniowie wykazali się szczególną empatią i wrażliwością i zadbali o całą alejkę grobów przy kwaterze 24.

Nasza pomoc i zainteresowanie nie jest jednorazowe. Będziemy wspólnie dbać i doglądać tych grobów przez kolejne miesiące. 

 

 

 Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Informator CKZiU na rok 2015/2016


 

 

Nie musisz mieć matury, aby zdobyć ciekawe zawody w Szkołach Policealnych !!!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium
zaprasza na podyplomowe studia o specjalnościach:
nauczycielskich i menadżerskich.

Nabór na rok szkolny 2015/2016

NAJWIĘKSZA - PUBLICZNA - BEZPŁATNA
placówka oświaty dorosłych

proponuje na rok szkolny 2015/2016
następujące szkoły
w systemie: wieczorowym, zaocznym, dziennym

 • Słuchacze i uczniowie naszej placówki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kształceniem
 • Kształcimy w systemach: dziennym, wieczorowym, zaocznym
 • Prowadzimy nabór zimowy i letni
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w których kształcimy
 • Posiadamy dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE profil: ogólny

podbudowa: gimnazjum lub 8-klasowa szkoła podstawowa

podbudowa: szkoła zawodowa – nabór do klasy drugiej

 

SZKOŁA POLICEALNA

podbudowa: szkoła średnia

- terapeuta zajęciowy (2 lata) NOWOŚĆ !!!

- opiekunka dziecięca (2 lata)

- opiekun medyczny (1 rok)

- technik bhp (1,5 roku)

- opiekunka środowiskowa (1 rok)

- technik informatyk (2 lata)

- opiekun osoby starszej (2 lata)

- technik rachunkowości (2 lata)

- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)

- technik administracji (2 lata)

- technik masażysta (2 lata)

- florysta (1 rok)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie (druk do pobrania),
 • Curriculum Vitae (życiorys),
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (dotyczy szkoły policealnej).

 

Zapisy do 25 sierpnia 2015 roku.

 

Centrum prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe, komputerowe, języków obcych, przygotowujące do egzaminu maturalnego.

UWAGA OSOBY DOROSŁE

 • jeśli macie skończone gimnazjum lub dawną podstawówkę - to w naszym liceum zdobędziecie wykształcenie i otworzycie sobie możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • jeśli ukończyliście zasadniczą szkołę zawodową - to przyjmiemy WAS od razu na trzeci semestr liceum!

Nasze liceum dla dorosłych to:

 • bezpłatna nauka w doskonale wyposażonych salach i pracowniach,
 • profesjonalna i bardzo życzliwa kadra pedagogiczna,
 • zajęcia w systemie zaocznym - średnio dwa weekendy w miesiącu.

NIE WARTO ZWLEKAĆ Z DECYZJĄ! - NAJWAŻNIEJSZE,
TO UWIERZYĆ W SIEBIE I ZAPISAĆ SIĘ!!!

Podania należy składać w sekretariacie szkoły
od godz. 7:30 do 15:30.